ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 
ประกาศทำเนียบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศสำหรับประชาชน
 
 
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title